Phật Giáo Bù Đăng – Trung Thu Cho Các Cháu Thiếu Nhi Đồng Bào Vùng Sâu – Vùng Xa

Bình Phước – Phật Giáo Bù Đăng – Trung Thu Cho Các Cháu Thiếu Nhi Đồng Bào Vùng Sâu – Vùng Xa

Thân Thị Bồ Đề Thọ Tâm Như Minh Cảnh Đài Tứ Vô Lượng Tâm Từ Mỗi Bước Chân Minh Sát Tuệ Tương Ưng Công Xảo Hiện Duyên phương tiện phải thời bất biến Trải lòng Từ như Chánh Pháp trang nghiêm. Tết Trung Thu An Lạc Hạnh Gieo Duyên Mầm Chánh Niệm Ươm Đời Nhân […]

chi tiết