Thông báo của ban trị sự

THÔNG BÁO V/v: Thống kê thông tin và hình ảnh cơ sở Tự viện – Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; – Ban Thư Ký, Văn Phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; – Tăng Ni trụ trì, Ban quản tự, người đại diện các cơ sở Tự viện […]
chi tiết