Văn bản hành chính

Thông báo của HĐTSTƯ GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _____________ Số: 285/TB-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 16 tháng  11  năm 2021 THÔNG BÁO Gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2021 —————————— Kính gửi:    – […]

chi tiết

Thông bạch: Về việc tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 713 ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ —————Số: 286/TB-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021 THÔNG BẠCH Về việc tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 713 Ngày Đức vua – Phật hoàng […]